1994

1994

Efter sju relativt snöfattiga vintrar kom så en vinter, en vinter med kyla och snö i massor. Ångloket litt E2 nr 1180 är driftslok denna vinter och klarar med den stora norrlandsplogen av snömassorna fram till årsskiftet 1993-1994. Dom första dagarna i januari är vi tvungna att tillkoppla spårrensaren för att hålla bangården öppen. Totalt kämpar E2-an med spårrensaren 19 gånger från nyår till våren med stundtals drivor på 1,5 meter. Till slut räcker inte utrymmena mellan spåren till varför vi är tvungna att, vid två tillfällen, hyra in lastmaskiner som forslar bort snödrivorna. Hur många dagar vi skottar snö och sopar växlar går inte att hålla räkning på, men dom är många. På kvällarna ställs E2-an in i stall där renskrapning och lackering utförs i etapper på det varma loket.

Trafiken på Grängesbergs Malmbangård har tidigare skett på TGOJ trafikeringstillstånd, men från och med den 17 februari beviljas vi tillstånd att driva spåranläggning för järnvägstrafik på Grängesbergs Malmbangård av Järnvägsinspektionen, enligt 4 § järnvägssäkerhetslagen (1990:1157).

Den tyska sovvagnen visar sig vara i stort behov av renovering, bl. a. läcker tak och fönster in vatten. En beräkning visar att en totalrenovering av vagnen skulle sluta på ca 200000:- kronor. Då vagnen inte har något kulturhistoriskt värde beslutar vi i februari att ansöka hos Sveriges Järnvägsmuseum om att kunna få en svensk sovvagn, litt WL3, i deposition.

Amerikanerna har nu åter visat intresse för ett av beredskapsångloken, så den 9 april blir det en snabbutryckning för att hämta ångloket litt B nr 1149 som efter provkörningarna i Göteborg, för två år sedan, ställdes upp i ett lokskjul i Byvalla. På drygt en vecka är loket genomgånget, besiktigat av Svensk Anläggningsprovning, rentvättat, lackerat och körklart. Loket körs till Gävle och demonstreras för amerikanerna, vilka är väldigt nöjda med loket. Dock vill man ha en del ombyggnader av vissa delar, bl. a. vill man ha en helt ny asklåda med bottentömmning tillverkad. Loket kopplas ned i Gävle och transporteras till Grängesberg där ett intensivt arbete påbörjas. All pannbeklädnad avlägsnas, pannan ultraljudbesiktigas, ny djupare asklåda med bottentömmning tillverkas mm mm. Den borttagna pannbeklädnaden och tendern sandblästras, övriga loket renskrapas, samt rostskyddsmålas och lackeras. Amerikanerna vill också ha en röd randning på tendern och lokhytten, vilket vi också utför. Panna, fyrbox och ångrör får ny isolering, och den 18 maj drar vi tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum iväg loket till Hagalund för hjulsvarvning vilket utförs under dagen. På kvällen fortsätter färden till Göteborg där loket lastas på det tyska lastfartyget CPC NIPPON den 20 maj, där också dom sista finjusteringarna görs på loket. Trots fartygets två 120 tons kranar drar lastningen ut på tiden och fram på sena kvällen när allt är klart får vi beskedet att vårt tåg inte kan komma fram för, "brovakten har öppnat bron och tagit helg". Vi får snabbt ner en taxi till Frihamnen som för oss till Centralstationen där vi med ett par minuters marginal hinner med nattåget hem. B nr 1149 är nu på amerikansk mark och köparna är mycket nöjda med arbetet vi utfört.

Parallellt med 1149 arbetas det med vår B-maskin nr 1430. Loket införskaffades av det skälet att ångpannan som är av typ BGb är av samma typ som den pannan som är monterad på TGOJ litt Gb nr 95 vars fyrbox är i dåligt skick. Det har nu visat sig att en snabbare maskin med större vattenförråd behövs till långresorna varför loket byggs om och får en 4-axlig originaltender istället för den 3-axliga privatbanetendern som vid något tillfälle tillkopplats loket. Loket genomgås i sin helhet, renskrapas från färg mm samt rostskyddsmålas och lackeras. Det är ett intensivt jobbande, B nr 1430 grundmålas den 7 maj och lackeras den 8, B nr 1149 grundas den 12 maj och lackeras den 13. I juli kör vi ner 1430 till Hagalund för hjulsvarvning.

I samband med hämtningen av B nr 1149 i Byvalla hämtar vi också fyra lok litt E2 som står uppställda i beredskapslokstallet i Krampen. Loken har vi tidigare kopplat ner, gjort i ordning för transport och fått dom rullningsgodkända. Som dragkraft används Jvm Hg2 nr 654 och våran E2 nr 1180.

I början av juli råkar en annan transport ut för ett missöde i Hedsjön. Vi ombeds att åka dit för att få en överblick av det hela och hur man skall åtgärda loken för vidare transport. Två tendrar skrotas på platsen.

Sedan förra året har utlastning av grus skett vid gruvorna för att med tåg fraktas till trakterna kring Valskog för utfyllnad av stödbank. 85000 ton skall transporteras, och det är tågvikter på 2000 ton i varje tåg. Den 4 april fastnar ett tåg, som så många gånger tidigare, i stigningen mellan Grängesberg C och Grängesbergs Malmbangård varvid vi går ner med E2 nr 1180 och assisterar.

För framtida resor övertar vi ångloket litt B nr 1281. Loket, som har en 3-axlig tender, används under en tid för växling men tas senare in i verkstaden för renovering, ombyggnad för 4-axlig originaltender samt lackering.

Ångturbinloket litt M3t nr 71, som sedan en tid stått avställt, är nu färdigrenoverad samt lackerad i originalfärgerna. Provkörning av den nyrenoverade turbinen äger rum den 30 september. Växellådan kopplas ur och regulatorn öppnas, därefter är det dags att för hand manövrera turbinen ifrån lokets front. Ångkranen öppnas försiktigt och turbinen reagerar omedelbart och efter en stund kommer också oljetrycket. Så långt fungerar allt utmärkt och nu skall hela loket provköras. Växellådan kopplas in och dyspådraget läggs försiktigt in i första läget varvid loket smyger iväg framåt. Under några dagar provkörs loket på bangården utan problem och den 4-5 oktober godkänns loket tillsammans med ett 20-tal andra fordon av Järnvägsinspektionen.

Under året iordningställs och provkörs sex stycken ånglok litt B för olika utländska spekulanter och i början av september får vi i uppdrag att iordningställa B-loken nr 1270 och 1290 för provkörningar. Det är amerikaner som är spekulanter denna gång. Loken görs i ordning och provkörningarna äger rum den 13 och 14 september med Ludvika som utgångspunkt. Den 13 är det B nr 1270 som med tio boggivagnar kör sträckan Ludvika - Fagersta t.o.r. och den 14 är det B nr 1290 som med tio boggivagnar kör sträckan Ludvika - Ulvshyttan t.o.r. Nu vill amerikanarna även prova våran E2 nr 1180 med samma tågvikt på sträckan Ludvika - Rämshyttan, vilket genomförs med lika gott resultat som med B-loken.

I mars månad köper vi in tre skrotningsbeslutade elektrolok litt Hg från SJ. Loken skall användas som reservdelar samt även förse vår Hg nr 205 med ATC.

Under april får vi ett erbjudande från FUNDIA i Halmstad om inköp av deras två växellok litt Z43 och Z49 plus reservdelar. Loken köps in och transporteras på trailer till Grängesberg.

Den 6 juni får vi som deposition från TGOJ motorvagnståget litt X21-7 (Yoa202 nr 233-234). Motorvagnen avgår från Eskilstuna på natten och anländer till Grängesbergs Malmbangård kl. 04.30 på morgonen.

Den 21 oktober åker vi med Bt nr 305 ner till Eskilstuna för att hämta inspektionsloket litt Q13 nr 9352 samt två godsvagnar som vi övertagit från Banverket. Q13 nr 9352 är tillverkad i Tyskland år 1958 och har i Norden funnits i bara tre exemplar, två på TGOJ och en hos Norska Statsbanorna. Dom två till TGOJ levererade hade dom tyska statsbanornas röda färgsättning och kallades på TGOJ för "röda rubinen".

I slutet av november får vi en förfrågan från Finspongs Museijernvägar om övertagande av deras diesellok STRÅSSA nr 1, som vi tidigare hjälpt föreningen att införskaffa. Klartecken ges, men loket får stå kvar i väntan på lämplig transport till Grängesberg.

Under året helrenoveras spårrensaren och får beteckningen GBBJ litt Qch nr 0274-4.

Under samma period har även stålpersonvagnen litt Bo nr 54 omlackerats i originalfärgerna, mörkgrön med silvergrått tak.

Den 23 oktober hyr vi ut godsvagnen litt G1 nr 202 till BK-tåg och Banverket inför den stora upprustningen av SJ bandel Grängesberg - Ställdalen. Vagnen hämtas på Malmbangården med TGOJ lokomotor litt Z65 nr 523 som är det andra lok som lackerats i TGOJ nya gröna färgsättning.

I början av november kommer besked att dom tre ångloken litt B nr 1220 och 1289 samt E nr 1090 efter en lång tids förhandlingar skall levereras till Holland. Intressenterna är den Holländska turistjärnvägen Z.L.S.M. Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij. Det blir som vanligt STORA pådraget. Loken görs i ordning och besiktigas på ett par veckor, för att vara klara tills holländarna kommer hit den 17 november på ett fyra dagar långt besök för att granska loken. På kvällen den 18 har man kommit så långt att en affärsmiddag kan anordnas. I 10 graders kyla och månsken på en stjärnklar himmel eldar vi på Lokgrillen som omges av ett decimeterdjupt snötäcke. Även med svenska mått mätt är det lite magiskt att stå där och grilla karré och filé i snön. Måltiden intages sedan i den, från E nr 1103, ångvärme-uppvärmda serveringsvagnen och stämningen är mycket god. Dagen därpå är det dags att summera holländarnas önskemål. Byte av två tendrar, byte av hylsbuffertar mot snäckbuffertar mm mm, en sluten godsvagn skall lastas med reservdelar, drivhjul, boggi, kolvar mm till B-lok skall lastas på en Rs-vagn. Den 20 skrivs köpehandlingarna under av holländarna och representant från SJ. Loken skall denna gång lastas på båt i Uddevalla och datumet är satt till den 12 december. Efter mycket helg och kvällsarbete är allt klart och tillsammans med Sveriges Järnvägsmuseum transporterar vi ner loken från Grängesberg till Uddevalla den 11 december med Jvm:s lok litt Hg2 nr 787. Väl framme i Uddevalla möts vi av beskedet att båten är kraftigt försenad på grund av storm på Nordsjön. Nytt datum för lastning sätts till den 19 december, vilket också sker. Dom tre loken kopplas loss från tendrarna, underboxar och smörjlådor plockas bort så att samtliga axlar kan klotsas. Två hamnkranar används och dom tre loken, tendrar, godsfinka och hjulaxlar mm lastas ombord på fyra timmar. Därefter vidtas surrning och stämpling av lasten som tar tre timmar i anspråk, varefter båten, M/S Scout Marina lämnar hamnen.

Resorna inleds som vanligt med Oxelösundsresan den 13, 14 och 15 maj. Detta år kör vi med ångloket litt B nr 1430 och träpersonvagnarna. Det visar sig vara en bra satsning att använda sig av ett B-lok. Inga problem med kol eller vattentagning då dom stora förråden räcker under hela marknadsdagen. Elektroloket litt Bt nr 305 går som förstalok på ner och hemresan.

I samband med Östersjöveckan, den 3, 4 och 5 juni, anordnas av länsstyrelsen i Nyköping, tillsammans med kommunerna Nyköping och Oxelösund, olika evenemang där vi chartras för att köra persontåg mellan Nyköping S och Oxelösund den 4 juni. Tågsammansättningen är densamma som föregående resa.

Med anledning av Ludvika stads 75-års jubileum chartras vi den 26 juni, 2 och 10 juli av Ludvika kommun. Med E2 nr 1180 och trätåget körs resor mellan Grängesberg - Ludvika och Smedjebacken.

Den 18 augusti körs, lokalt i Grängesberg, ett stort antal turister från Schweiz med ångloket E2 nr 1180 och trätåget. Före resorna överlämnas som gåva till Museet en tågmästaruniform från dom Schweiziska statsbanorna.

Kopparbergs marknad blir årets sista resa för allmänheten och infaller detta år den 1 oktober. Tågsammansättning är Bt nr 305 med stålvagnarna.

Den 28 maj körs ett ångtåg med M3a nr 101 och trävagnarna på Silverhöjdslinjen för inspelning av ett så kallat bildspel för Ludvika stads jubileum.

Vid en annan filminspelning, i mitten av juni, för TV-programmet Packat och Klart körs några turer med M3 nr 49 och trätåget på Malmbangården.

Förutom detta samarbetar vi med Sveriges Järnvägsmuseum vid ett flertal lok och vagnhämtningar i bl.a. Motala och Östersundstrakten samt vid Vattenfestivalen i Stockholm.